Obračun kamata

/Glavne knjiga - salda konti/Obračun kamata

Program za obračun kamata nudi slijedeće opcije:

 • Parametri za obračun
 • Kamatne stope
 • Formiranje kamata
 • Obračun kamata
 • Rekapitulacija kamata
 • Korekcija obračuna

Preduvjeti obračavanju kamata:

 • Kontni plan – potrebno je odabrati opciju ‘Obračun kam.’ unutar detaljnih podataka kako bi se obračunavale kamate za taj konto.
 • Poslovni partneri – potrebno je unijeti grupu kamata unutar detaljnih podataka u sekciji ‘Komercijalni podaci’ kako bi svrstale određenog poslovnog partnera u određenu grupu kamatnih stopa.
 • Vrsta dokumenta SC – potrebno je odabrati vrste dokumenta za koje će se raditi obračun kamata odabirom opcije ‘Obračun kamata’.

Parametri za obračun

Ovaj prikaz omogućava korisniku podešavanje osnovnih parametara. Postoje slijedeće opcije:

 • Konta kupca / Konta dobavljača – odnosi se na to koja će konta ući u obračun.
 • Minimal iznos kamate – najmanji iznos kamate koja će ući u obračun kamata.
 • Obračun na otvorene stavke – ulazak otvorenih stavaka u obračun.
 • Žiro račun, oblik broja i napomena predstavljaju podatke koji će se ispisati na izvještajima.
 • Tabela prikazuje sva konta koja ulaze u obračun kamata. Pritom je potrebno da korisnik odabere opciju (Kamate kupaca ili Kamate dobavljača) kako bi svrstao konto u određenu skupinu. U tabeli, konta kupaca su obojana plavom bojom, dok su konta dobavljača obojana crvenom bojom.

Prilikom svake promjene ovih podataka potrebno je sačuvati promjene priskom na gumb ‘Upamti setup’. Nakon toga te opcije vrijede za svaki budući obračun do slijedeće promjene ovih podataka.

kte_1

Kamatne stope

Ovaj prikaz sadrži prikaz grupa kamatnih stopa, razdoblje njihove primjene, tip i kamatnu stopu. Postoji opcija za unos novih grupa kamatnih stopa odabirom gumba ‘Unosa stopa’.

Nakon toga će se pojaviti forma koja nudi odabir grupa kamata i prikaz detaljnih podataka za odabranu grupu. Na dnu menija za odabir grupe postoji opcija za kreiranje nove grupe kamatnih stopa. Odabirom opcije detaljni podaci, prikazuju se sve kamatne stope i razdoblja njihove primjene za odabranu grupu kamatnih stopa.

Omogućen je upis nove kamatne stope, klikom na grid ispod zadnjeg retka s podacima. Potrebno je unijeti razdoblje, tip kamatne stope (godišnja/mjesečna) te kamatnu stopu te odabrati gumb ‘Upis promjena’. Program neće dozvoliti unos iste kamatne stope za novo razdoblje ako je kamatna stopa jednaka kamatnoj stopi prethodnog razdoblja. U takvoj situaciji je potrebno napraviti promjenu vrijednosti ‘Do datuma’ za zadnje postojeće razdoblje.

Opcija ‘PDV’ označava da li će se za cijelu grupu kamatnih stopa obračunavati PDV na kamate. Ovaj prikaz također omogućava brisanje cijele grupe kamatnih stopa odabirom opcije ‘Brisanje cijele grupe’.

kte_2

Formiranje kamata

Na ovom prikazu se nalazi datum zadnjeg obračuna kamata.

Formiranje kamata predstavlja pripremu svih zatvorenih stavaka za obračun kamata. Prije obračuna kamata, potrebno je obaviti formiranje kamata čime bi se povukle zatvorene stavke na osnovu kojih je moguće napraviti obračuna kamata. Nakon odabira gumba ‘Formiraj kamate’ prikazuje se broj prenesenih zatvorenih stavaka.

kte_3

Obračun kamata

Obračun kamata nudi pet opcija:

 • Kontrolni obračun – radi obračun kamata za određenog poslovnog parnera. Omogućen je kontrolni obračun za postojeće obračune te izrada novog obračuna za odabranog poslovnog partnera. Ispod tablice postoji opcija ‘Uključi nove stavke u postojeći obračun’. To znači da će stavke koje su došle zadnjim formiranjem kamata biti pridodane u odabrani obračun. Ovdje je važno napomenuti da kontrolni obračun ne radi nikakve promjene na podacima, nego služi korisniku samo za prikaz određenog obračuna.
 • Novi obračun – omogućava kreiranje obračuna za sve poslovne partnere ili za određenog poslovnog partnera s određenim datumom obrade.
 • Ponovi obračun – omogućava ponavljanje određenog obračuna s mogućnošću dodavanja novih stavaka odabirom opcije ‘Uključi nove stavke u postojeći obračun’.
 • Storno obračuna – omogućava storniranje određenog obračuna za nekog poslovnog partnera unutar određene obrade.
 • Storno obrade – omogućava storniranje cijelokupne obrade pri čemu će se stornirati svi obračuni unutar iste. Storno obrade je moguće raditi samo za zadnju obradu.
 • Obračun kamata na otvorene stavke – nakon unosa šifre poslovnog partnera ispisat će se obračun stavaka kupca i dobavljača, svaki na svojoj stranici. Obračun vrijedi na datum ispisa, informativnog je karaktera i ne pamti se u bazi
kte_4

Rekapitulacija kamata

Ovaj prikaz nudi tablični prikaz svih obračuna te obrada kojima ti obračuni pripadaju. Ovdje postoji opcija ispisa rekapitulacija obračuna prema obradi i prema poslovnim partnerima.

kte_5

Korekcija obračuna

Ovaj prikaz nudi mogućnost promjene vrijednosti unutar nekog obračuna (promjena, brisanje, dodavanje stavaka). Omogućen je ručni unos stavaka koji će samostalno egzistirati do slijedećeg obračuna ili biti dodane određenom obračunu, ali neće biti obračunata kamata za nju.

Nakon obavljenjih promjena na korekciji obračuna, potrebno je ponoviti obračun na kartici ‘Obračun kamata’ kako bi se obračunale kamate za one stavke na kojima su izvršene određene promjene ili za nove stavke.

kte_6

Račun za obračunate kamate

kte_rep

Primjer računa za obračunate kamate