Softver za obračun plaća, drugi dohodak, upravljanje ljudskim resursima i evidenciju radnog vremena

Osnovni modul se sastoji od sljedećih podmodula:

  • Plaće
  • Ugovori o djelu
  • Autorski honorari
  • Evidencija ljudskih resursa
  • Evidencija radnog vremena
  • Zaštita na radu

Svaki od navedenih modula se poziva iz APROSS-a, ali čini zasebnu aplikaciju sa strukturom izbornika:

Struktura modula ljudski resurs, plaće

 

Struktura modula ljudski resurs, evidencija ljudskih resursa i vremena

Galerija prikaza iz APROSS-a – Ljudski resursi

<p