Cookies

U svrhu pobolj¹avanja korisnièkog iskustva, pravilnog rada web stranice te kako bi mogli vr¹iti daljnja unapreðenja iste, ova stranica mora na va¹e raèunalo spremiti malenu kolièinu informacija, tzv. Cookies. Kori¹tenjem web stranice pristajete na uporabu cookiesa. Ukoliko blokirate cookies moæi æete pregledavati web stranicu, no postoji moguænost da vam neke njezine moguænosti neæe biti dostupne.

Cookies, odnosno kolaèiæi predstavljaju tekstualni niz informacija koje ¹aljemo u datoteke preglednika na tvrdom disku va¹eg raèunala putem na¹eg web servera. Kolaèiæi mogu spremati ¹irok pojas informacija kao ¹to su npr. osobne informacije ( va¹e ime ili e-mail adresa) no, ipak, ove informacije mogu biti biti spremljene jedino ukoliko vi to omoguæite. Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama ukoliko im ga niste dali te ne mogu pristupiti datotekama koje su na va¹em raèunalu.

Nakon ¹to ponovno otvorite istu web stranicu, internet preglednik (browser) ¹alje natrag kolaèiæe koji pripadaju toj stranici. Ovo omoguæava stranici da prika¾e informacije prilagoðene va¹im potrebama. Isto tako, va¹e postavke internet preglednika mo¾ete promijeniti tako da sami birate hoæete li zahtjeve za spremanje kolaèiæa odobriti ili odbiti, a mo¾ete i pobrisati spremljene kolaèiæe automatski kod zatvaranja internet preglednika i slièno.

Na web stranici koriste se 2 vrste kolaèiæa:

1.Privremeni kolaèiæi (session cookies) su vrsta kolaèiæa koji ostaju u cookies datoteci va¹eg preglednika dok ne napustite na¹e stranice. Kolaèiæi istièu i automatski se bri¹u kada zatvorite internet preglednik te takoðer istièu ukoliko ne pristupite web stranici u odreðenom vremenskom periodu.

2.Trajni kolaèiæi (persistent cookies) su vrsta kolaèiæa koji ostaju u cookies datoteci va¹eg preglednika du¾e vrijeme. Oni ostaju u va¹em pregledniku dok ne isteknu ili dok ih ruèno ne izbri¹ete. Takoðer omoguæuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu. Trajni kolaèiæi jo¹ su poznati kao prateæi kolaèiæi.

U svakom trenutku imate moguænost prihvatiti ili odbiti kolaèiæe editiranjem postavki va¹eg internetskog preglednika. Pogledajte upute preglednika ili posjetite web stranicu All About Cookies kako bi se informirali o tome kako promijeniti postavke preglednika.

Ukoliko se ¾elite vi¹e informirati oko iskljuèivanja kolaèiæa, uz web stranicu All About Cookies mo¾ete posjetiti i web stranicu Your Online Choices.

Kolaèiæi koji se ovdje koriste su:

  • Neophodni kolaèiæi koji su potrebni za navigaciju kroz web stranicu te kori¹tenje svih njenih sadr¾aja
  • Kolaèiæi povezani s funkcioniranjem stranice prikupljaju informaciju o tome kako posjetitelji koriste stranicu, odnosno koje su stranice najposjeæenije. Ovi kolaèiæi ne prikupljaju osobne podatke koji identificiraju posjetitelja, a sve informacije su anonimne i pohranjene zajedno te se koriste iskljuèivo za pobolj¹anje funkcioniranja stranice
  • Kolaèiæi povezani s dru¹tvenim mre¾ama omoguæavaju pristup dru¹tvenim mre¾ama i dijeljenje sadr¾aja